Adatkezelési tájékoztatás

Preambulum

A jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató vagy adatkezelési tájékoztató) célja, hogy tájékoztatást adjon a PannonSys Services Fémipari és Gépgyártó Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.: 08 09 023893, adószám: 24070863-2-08, fióktelep: 9028 Győr, Fehérvári út 75., székhely: 9173 Győrladamér, Mátyás király utca 61.sz.), a továbbiakban: Társaság vagy Szolgáltató) által követett és alkalmazott adatkezelési gyakorlatról. Társaságunk tiszteletben tartja a www.pannonsys.hu weboldalt (a továbbiakban: Weboldal) bármely módon igénybe vevő természetes személyek (megbízók, érdeklődők, álláskeresők, munkavállalók, stb., a továbbiakban együttesen: Felhasználó(k)) magánszféráját, és jelen Tájékoztatóban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el, a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát szolgálja.

A jelen Tájékoztató elfogadásával és/vagy kivételes esetenként ráutaló magatartással (a Társaság e-mail címére saját levelezőrendszerből történő jelentkezés esetén) a Felhasználó önként hozzájárul ahhoz, hogy valamely Szolgáltatás igénybevételekor a Társaság a személyes adatait kezelje a jelen Tájékoztatóban foglaltak szerint, és ezt fenntartás nélkül elfogadja. A Szolgáltatás(ok) igénybevétele során a Felhasználó egyidejűleg adatot is szolgáltat. A Felhasználó a Weboldal látogatásakor megadott hozzájárulásá(i)val, illetve a Szolgáltatás(ok), azok egy része igénybevételével, használatának kezdeményezésével, megrendelésével egyetért azzal, elfogadja és hozzájárul, hogy adatot szolgáltasson a Társaság számára, és tudomásul veszi (azt elfogadja és ahhoz hozzájárul), hogy a Weboldal egyes Szolgáltatásainak igénybevételéhez szükséges bizonyos személyes adat(ok) önkéntes szolgáltatása. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás igénybevétele ezen adatkezeléshez való hozzájárulását megerősíti.

Kérjük, ha bármilyen kérdése van, lépjen kapcsolatba velünk az info@pannonsys.hu  e-mailcímen keresztül.

A weboldalakat üzemeltető PannonSys Services Fémipari és Gépgyártó Korlátolt Felelősségű Társaság mint adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy bármely, a weboldal használata során tudomására jutott személyes adatot az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) valamint az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete rendelkezései szerint kezel.

 

Az adatkezelő adatai, elérhetőségei

Név: PannonSys Services Fémipari és Gépgyártó Korlátolt Felelősségű Társaság Cégjegyzékszám: 08 09 023893

Székhely: 9173 Győrladamér, Mátyás király utca 61.sz.

Fióktelep: 9028 Győr, Fehérvári út 75.

Adószám: 24070863-2-08

E-mail cím: info@pannonsys.hu

 

 

 

 

 

 

 

AZ ALÁBBIAKBAN A KÜLÖNBÖZŐ JOGALAPOK SZERINTI ADATKEZELÉS SZABÁLYAI TALÁLHATÓAK

I. Kapcsolatfelvételhez megadott adatok

 

  • A kezelt személyes adatok köre:

A weboldalon keresztül történő kapcsolatfelvétel, e-mailküldés érdekében az alábbi személyes adatokat szükséges megadni: név, e-mail cím, telefonszám.

A „Kapcsolat” felületén a fenti adatok megadásával Felhasználó az adatok felvételéhez és jelen pont szerinti kezeléséhez hozzájárul. 

 

  • A fenti adatok célja: kapcsolatfelvétel

Az ajánlatkérő, érdeklődő beazonosítása, kapcsolatfelvétel és az érdeklődő igény szerinti tájékoztatás nyújtása.

3)    Az adatkezelés jogalapja:

A Felhasználó hozzájárulása az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete 6. cikk (1) a) pontja alapján: „az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez.”

Az adatkezelésre hozzájárulás alapján kerül sor. Felhasználó a „Kapcsolat” felületen továbbá az e-mailküldés során a fenti adatok megküldésével az adatok kezelését tudomásul veszi és elfogadja.

4) Az adatkezelés ideje:

A Társaság a fentiekben megjelölt adatokat 30 napon belül törli. Abban az esetben továbbá, ha a kapcsolatfelvétellel összefüggésben megbízási, vállalkozási, adásvételi szerződés jön létre, a fenti adatok kezelésére vonatkozóan a szerződéskötés előtt a Felhasználó külön tájékoztatást kap.

5) Az érintett jogai

  1. a) Tájékoztatás kérése

A Felhasználó kérelmére a Társaság tájékoztatást ad a Felhasználó Társaság által kezelt, illetve az adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – személyes adatok továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről

A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet a Társasághoz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben a Társaság költségtérítést állapít meg, és a tájékoztatást a költségtérítés megfizetését követően biztosítja.

  1. b) Személyes adatainak helyesbítése, adathordozhatóság

A Felhasználó kérelmére a Társaság a hiányos vagy hibás adatokat helyesbíti.

Felhasználó kérheti, hogy a Társaság a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá kérheti, hogy ezeket az adatokat a Társaság egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

  1. c) Személyes adatok törlése illetve zárolása

A Felhasználó kérelmére a Társaság törli a kapcsolattartás során megadott adatokat, kivéve, ha a kapcsolatfelvétel alapján jött létre megbízási, vállalkozási, adásvételi szerződés, és a kapcsolatfelvétel során megadott adatok a megbízási, vállalkozási, adásvételi szerződés lényeges elemének, létrejöttének igazolása miatt szükségesek, ez esetben az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendeletének 17.§ (3) bekezdése alapján a Társaság az érintett fenti adatokra vonatkozó adattörlési kérelmét nem köteles teljesíteni, a fenti adatokat a Felhasználó további hozzájárulása nélkül is kezelheti: " Amennyiben az adatkezelés szükséges:

- a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése vagy

- jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Amennyiben a Felhasználó adata a kérelem ellenére nem törölhető, a Társaság az érintett adatot zárolja.

A Felhasználó kérelmére a Társaság a kért adatokat zárolja.

  1. d) Személyes adatok kezelése elleni tiltakozás

Felhasználó tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen. Amennyiben az adatkezelést a Társaság a jogos érdek érvényesítése miatt folytatja, a Társaság mérlegeli, hogy az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódik-e. Amennyiben a Társaság a Felhasználó tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is megszünteti, és az adatokat zárolja.

 

  1. e) A Társaság eljárása

Felhasználó az 5 a)-d) pont szerinti kérelmét a Társaság fentiekben megjelölt elérhetőségén írásban e-mail illetve postai úton küldheti meg. A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, az erre irányuló kérelemre írásban a Társaság megadja a kért tájékoztatást illetve javítja a hibás adatot, törli, zárolja a kért adatot, az adathordozhatóság biztosítása iránt szükséges intézkedéseket megteszi. 

A Társaság a fenti határidőben a helyesbítésről, törlésről, zárolásról, az adathordozhatóság biztosításáról az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították.

Tiltakozási jog gyakorlása esetén:

A Társaság a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Amennyiben a Felhasználó tiltakozásának megalapozottságát a Társaság megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

6.) Az adatok kezelése

A Társaság a Felhasználó által a weboldalon keresztül megadott adatokat a fentiekben megjelölt Adatfeldolgozó tárhelyszolgáltató szerverén valamint elektronikus úton a székhelyén tárolja.

Az adatok továbbá továbbításra kerülnek a Társaság Microsoft Office elektronikus levelező rendszerébe.

Az elektronikus levelezőrendszert biztosító alkalmazásszolgáltató adatfeldolgozó:

neve: Microsoft Corporation (Microsoft Office)

Székhely: One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, Egyesült Államok

Honlap: www.microsoft.com

A Társaság elektronikus levelező rendszerében a jogosulatlan hozzáférést jelszóval való belépés védi.

 

Adatfeldolgozók és a Társaság kötelesek minden olyan lépést megtenni, ami ésszerűen szükséges ahhoz, hogy az adatokat biztonságosan tárolja, és a jogosulatlan hozzáférést megakadályozza. (jelszó, biztonsági mentés, tűzfal, vírusírtó alkalmazása, zárható fiók)

Az adatokhoz a Társaság fér hozzá, a Társaság munkatársai kezelik azokat, és azokat kizárólag a kapcsolatfelvételhez használja fel.

A Felhasználó adatait harmadik személynek a Társaság nem adja át, kivéve:

  1. Abban a valószínűtlen esetben, ha a Társaság átalakul, pl. más társasággal egyesül, beolvad, avagy a Társaságból más gazdasági társaság kiválik, a jogutód gazdasági társaság átveheti az a Társaság által kezelt személyes adatokat, köteles azonban ugyanolyan feltételekkel kezelni ezen adatokat, mint ahogy azokat a jelen Szabályzat szerint a Társaság kezeli.

Az adattovábbítás a Társaság jogi kötelezettségének teljesítése céljából szükséges (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete 6. cikk (1) c) pont

A Társaság a Weboldalon minden esetben biztosítja, hogy a kapcsolatfelvétel kezdeményezése kizárólag az Adatkezelési tájékoztató tudomásulvétele után küldhető el.

 

II. Honlap-látogatottsági adatok kezelése

Cookie"-k (sütik) és "web beacon"-ök elhelyezése, célja

Az adatkezelő honlapjának használatakor adatkezelő kisméretű, a felhasználóval közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatokat is tartalmazó adatfájlokat (cookie) telepít a felhasználó számítógépére az alábbi célokból:

o   adatfeljegyzés

o   a felhasználó további látogatásainak megkönnyítése

o   a szolgáltatás hatékonyságának növelése

Az adatfájlok használatának eredményeképpen az adatkezelőhöz került adatokat az adatkezelő nem kapcsolja az adott felhasználó azonosító adataihoz. Az ún. session cookie-k a cookie-kban beállított határidő végével automatikusan törlődnek.

A felhasználónak böngészőjében a cookie-k vonatkozásában az alábbi lehetőségei vannak:

o   értesítést kap arról, ha az adatkezelő cookie-t kíván elhelyezni a számítógépén

o   a cookie-k küldését bármikor megtilthatja

E körben kiemelendő, hogy a cookie-k el nem fogadása azt eredményezi, hogy ezzel összefüggésben bizonyos oldalak vagy funkciók nem működnek megfelelően, valamint lehetséges, hogy a felhasználó nem kap jogosultságot bizonyos adatokhoz való hozzáféréshez. A cookie-kal kapcsolatos további információ a http://www.cookiecentral.com címen érhető el.

Az adatkezelő által elhelyezett cookie-kon túl a felhasználó gépére harmadik személyek is telepíthetnek adatfájlokat. Ilyen eset lehet például, ha a felhasználó az adatkezelő honlapja keretén belül ellátogat egy másik weboldalra.

A fenti célokból az adatkezelő weboldalába harmadik személytől származó web beacon-t (más kifejezéssel web bug-ot) illeszthet be. A web beacon egy olyan, weboldalba ágyazott kép, amely segítségével nyomon követhetőek a honlapon tett látogatások. Ezt az információt “clickstream data”-nak is nevezik. Ezekkel az adatokkal elemezhetőek a látogatási szokások, amely a honlap minőségének javításához vagy a hirdetések megjelenítésével összefüggésben szükséges. A web beacon-ök funkciójukat tekintve hasonlítanak a cookie-khoz, azokat a felhasználók online mozgásának a nyomon követésére használják. A kettő között az a fő különbség, hogy a web beacon-ök nem láthatók az oldalon. Mindemellett a felhasználónak nincsen arra lehetősége, hogy a web bugok letöltését (a cookie-kkal ellentétben) letiltsa böngészőjében. További információ a web beacon-ökkel kapcsolatban: http://en.wikipedia.org/wiki/Web_beacon.

III. Közösségi oldal

Társaságunk a https://www.facebook.com/pannonsys/. facebook profilt üzemelteti, a facebook adatvédelmi szabályzata innen érhető el: https://www.facebook.com/privacy/explanation

 

Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Facebook közösségi oldalakon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.

Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook. közösségi oldalakon, és „lájkolta” a weboldalt, vagy egyes posztot megosztott róla.

Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, népszerűsítése.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett a fenti elérhetőségen. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon.

IV. Kiskorúak adatkezelése

Társaságunk 18 éven aluli személlyel nem köt szerződést. Kérjük és javasoljuk, hogy a Weboldalt és Szolgáltatásainkat csak a 18 életévüket betöltött személyek használják, illetve vegyék igénybe. Amennyiben a felhasználó 18 éven aluli személy adatait adja meg, úgy a törvényes képviselők igazolható, valóságnak megfelelő bejelentése alapján ezen adatokat töröljük.

V. Jogorvoslat

Az érintett a jogainak megsértése esetén a Társaságunk, mint adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Társaságunk az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Társaságunk mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Amennyiben a Felhasználó a szolgáltatás igénybevételéhez harmadik személy adatait adta meg vagy a honlapok használata során bármilyen módon kárt okozott, Társaságunk jogosult a felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére. Társaságunk ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

Adatkezelést érintő panasszal a bíróságnál, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Postacím: 1534 Budapest, Pf.: 834

Telefon: +36-1/391-1400

Telefax: +36-1/391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Tiltakozási jog gyakorlása esetében:

Amennyiben Ön az adatkezeléssel szembeni tiltakozással kapcsolatban hozott döntésünk kell nem ért egyet, illetve ha a 15 napos döntési határidőt elmulasztottuk, Ön - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.

 

VI. Adatvédelmi tájékoztató módosítása

 

Társaságunk fenntartja a jogot, hogy jelen adatvédelmi tájékoztatót szükség esetén módosítsa, pl. jogi okokból vagy a szolgáltatásainkban bekövetkezett változások miatt. Ez esetben honlapon az adatvédelmi tájékoztatót frissíti.

Az adatvédelmi tájékoztató a frissítést követő 30. napon lép hatályba.

Ezt követően csak a frissített adatvédelmi tájékoztató tudomásul vételével használható az weboldal valamint csak ezt követően lehetséges a hírlevélre történő feliratkozás.