Adatkezelési tájékoztatás pályázók vagy állásajánlatra jelentkezők részére

Adatkezelő:

Név: PannonSys Services Fémipari és Gépgyártó Korlátolt Felelősségű Társaság

Cégjegyzékszám: 08 09 023893

Székhely: 9173 Győrladamér, Mátyás király utca 61.sz.

Fióktelep: 9028 Győr, Fehérvári út 75.

Adószám: 24070863-2-08

E-mail cím: info@pannonsys.hu
 

Adatfeldolgozó:

A Társaság tevékenysége körében továbbá a Microsoft Office levelező rendszerét használja.

Alkalmazásszolgáltató adatfeldolgozó:

neve: Microsoft Corporation (Microsoft Office)

Székhely: One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, Egyesült Államok

Honlap: www.microsoft.com

 

 

I. Önéletrajzban, motivációs levélben, pályázatban szereplő személyes adatok kezelése

1) A kezelt személyes adatok köre:
Az önéletrajzokban megadott személyes adatok, tipikusan: név, születési név, születési hely, idő, anyja neve, lakcím, életkor, személyi igazolvány szám, végzettség, bizonyítvány másolatok, nyelvismeret, szakmai tapasztalat, előző munkahely, képmás, aláírás.

A felvételi eljárás folyamata továbbá kiterjed arra is, hogy Adatkezelő megtekinti a jelentkező közösségi oldalon (pl. facebook) létrehozott, bárki számára nyilvános információt. Adatkezelő ezen adatokat nem menti el, nem tárolja és nem továbbítja harmadik személy részére.

 

2.) A fenti adatok célja: A jelentkező munkához jutása.

Az adott munkakör betöltését követően a jelentkezőnek megfelelő későbbi munkalehetőség esetén a jelentkező megkeresése, munkalehetőség felajánlása


3) Az adatkezelés jogalapja:
-                   A fenti adatok megadása és kezelése az adott munkakör betöltéséhez, a jelentkezők közül a megfelelő munkavállaló kiválasztásához, a munkakörre való alkalmasság igazolásához szükséges. 
Az adatkezelés jogszabályi alapja e körben az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete 6. cikk (1) b) pontja, mely szerint "az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges; ".

-                   Az adott munkakör betöltését követően a fel nem vett jelentkezők adatainak kezelése kizárólag az érintett jelentkező hozzájárulása alapján az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete 6. cikk (1) a) pontja alapján lehetséges.


4) Az adatkezelés ideje:
Adatkezelő a fentiekben megjelölt adatokat az adott munkakör betöltéséig kezeli. Munkajogviszony létesítése esetén az érintett adatait Adatkezelő az Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatának A. II. pontjában foglaltak szerint kezeli, melyről az érintett a munkaszerződés megkötésével együtt külön tájékoztatást kap.

Adatkezelő a felvételi eljárás eredményéről a jelentkezőket tájékoztatja, egyúttal hozzájárulási nyilatkozattételre hívja fel a jelentkezőt. A jelentkező hozzájárulása esetén Adatkezelő a fenti adatokat a hozzájárulásban megadott határideig kezeli.
 
5) Az érintett jogai

a) Tájékoztatás kérése
Az érintett kérelmére Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – személyes adatok továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről
A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az Adatkezelő költségtérítést állapít meg, és a tájékoztatást a költségtérítés megfizetését követően biztosítja.

b) Személyes adatainak helyesbítése, adathordozhatóság

Az érintett kérelmére a Társaság a hiányos vagy hibás adatokat helyesbíti.

Érintett kérheti, hogy a Társaság. a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá kérheti, hogy ezeket az adatokat a Társaság egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

c) Személyes adatok törlése, zárolása

A jelentkező kérelmére Társaságunk törli, zárolja a fentiek szerint megadott adatokat.


 
d) Személyes adatok kezelése elleni tiltakozás

A jelentkező tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen. Adatkezelő a jelentkező tiltakozásának megalapozottsága esetén az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja.


e) Adatkezelő eljárása

Az érintett az 5 a)-d) pont szerinti kérelmét Adatkezelő a fentiekben megjelölt elérhetőségén írásban e-mail illetve postai úton küldheti meg. A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, az erre irányuló kérelemre írásban Adatkezelő megadja a kért tájékoztatást illetve javítja a hibás adatot, az adathordozhatóság biztosítása iránt szükséges intézkedéseket megteszi, illetve törli, zárolja a kért adatot.

Adatkezelő a fenti határidőben a helyesbítésről, törlésről, zárolásról, az adathordozhatóság biztosításáról az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították.
Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben az érintett tiltakozásának megalapozottságát Adatkezelő megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

 

6.) Az adatok kezelése
A Társaság a jelentkező által megadott adatokat a fentiekben megjelölt telephelyén tárolja. Társaság minden olyan lépést megtesz, ami ésszerűen szükséges ahhoz, hogy az adatokat biztonságosan tárolja, és a jogosulatlan hozzáférést megakadályozza. (biztonsági mentés, jelszó, tűzfal, vírusirtó alkalmazása, zárható fiók).

Felhívás nélküli jelentkezés esetén a Társaság a jelentkezésben megadott e-mailcímre – ennek hiányában postai úton – megküldi a Pályázókra vonatkozó adatvédelmi tájékoztatóját az érintettnek, egyúttal biztosítja, hogy a jelentkező az Adatvédelmi tájékoztató ismeretében adatainak törlésére vonatkozó kérelmét ugyanezen úton előadhassa.

Mindazon érintett jelentkezőnél, akik nem nyertek az Adatkezelőhöz felvételt, az Adatkezelő köteles a döntését követő 3 munkanapon belül és az érintett jelentkezőt tájékoztatni a döntésről, és arról, hogy személyes adatai 8 napon belül törlésre kerülnek, amennyiben a további adatkezeléshez nem járul hozzá. Ezen értesítéshez a további adatkezelésre vonatkozó tájékoztatót is mellékelni kell. A tájékoztatás a jelentkező által megadott e-mailcímre, vagy postai úton megküldött levélben történhet.
Az adatokhoz kizárólag adatkezelő fér hozzá, kizárólag adatkezelő munkatársai kezelik azokat, és azokat kizárólag az érintett adott munkakörre való alkalmasságának megállapításához és evvel kapcsolatban az érintettel való kapcsolatfelvételhez használja fel.


7.) Jogorvoslat
 
Az érintett a jogai megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.
Az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.
Adatkezelést érintő panasszal a bíróságnál, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság adatai:
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
 
Postacím: 1534 Budapest, Pf.: 834
 
Telefon: +36-1/391-1400
 
Telefax: +36-1/391-1410
 
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
 
 

Tiltakozási jog gyakorlása esetében:

Amennyiben az érintett az adatkezeléssel szembeni tiltakozással kapcsolatban hozott döntéssel nem ért egyet, illetve ha a 15 napos döntési határidőt Adatkezelő elmulasztotta, az érintett - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.